Περίληψη Διακήρυξης στα πλαίσια ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την τροποποίηση χρήσεων γης, επί της οδού Κομνηνών (μεταξύ των οδών Κοραή και Ακριτίδου) της πλέον κεντρικής και σημαντικής περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη»

 

 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 
Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία
Τ.Κ. 55535
Πληροφ.: Μ. Ζέρβα
Τηλ. 2313302636
e-mail: [email protected]
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό,

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού,

για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης

«Εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την τροποποίηση χρήσεων γης, επί της οδού Κομνηνών (μεταξύ των οδών Κοραή και Ακριτίδου) της πλέον κεντρικής και σημαντικής περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη»,

με αρ. μελέτης 1/2019 και προϋπολογισμό 36.474,23 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

1.Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου, στη διεύθυνση  Κ. Παλαιολόγου 1(χώρος συνεδριάσεων στο υπόγειο), στη Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.

2.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

3.Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στην κατηγορία μελέτης 01 (χωροταξικές & ρυθμιστικές), 02 ( πολεοδομικές και ρυμοτομικές),

 27(περιβαλλοντικές),  πτυχία τάξεων Α’ και άνω. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

4.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

5.Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

6.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

7.Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313302636 ή στο e-mail :[email protected] (αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Μ. Ζέρβα).

8.Όλα τα έγγραφα της σύμβασης, διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.pilea-hortiatis.gr

 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 
 
 
ΜΠΟΥΛΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο