ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2020-2021-2022»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 01/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                        Α.Π.: 18573
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2020-2021-2022»

 
Αριθ. Διακήρυξης: 8/2020
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  Ομάδα Α: 92475 , Ομάδα Β: 92477
 

Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Πληροφορίες: Α. Νίτσου
Τηλ..: 2313-322011, 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 05/06/2020.
 
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος :  
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2020-2021-2022».
ΙΙ.2) Κωδικός CPV: [31681410-0]-Ηλεκτρολογικό υλικό
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες διαφόρων ειδών και ισχύος, φωτιστικά οδοφωτισμού καθώς και άλλα ηλεκτρολογικά υλικά όπως καλώδια, ασφάλειες, διακόπτες κλπ) για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης του δημοτικού φωτισμού του Δήμου για το 2020, 2021 και 2022, σύμφωνα με την από 13.04.2020 ορθή επανάληψη της αριθ. πρωτ. 4313/03.02.2020 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων Μικρής Κλίμακας και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος.  
ΙΙ.4) Προσφορές:
Η υπηρεσία υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες (τμήματα):
Ομάδα Α: Λαμπτήρες, φωτιστικά και προβολείς
Ομάδα Β: Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό
Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες Α και  Β είτε μόνο για την Α ή μόνο για τη Β ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε προσφερόμενης ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος ομάδας ή ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.
ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για την συνολική εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας.
ΙΙ.6) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή συνολική αξία 80.199,74€ (Ομάδα Α: 56.133,50€, Ομάδα Β: 24.066,24€) συν ΦΠΑ 24% 19.247,94€, δηλαδή συνολική αξία 99.447,68 .
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
ΙΙ.7) Διάρκεια σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.
Τόπος εκτέλεσης ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗ∆ΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 8/2020 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 8/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
ΙΙΙ.3.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού/βεβαίωσης του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙΙ.3.2 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
Να διαθέτουν Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σχετικό με την εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι, από τον προϋπολογισμό εξόδων των οικονομικών ετών 2020, 2021 και 2022 του Δήμου.
2.Πληρωμή αναδόχου:
Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών της προμήθειας που παραδίδονται τμηματικά, μετά την οριστική παραλαβή τους και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή και κατόπιν έκδοσης σχετικών τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα υλικά που παραδόθηκαν, λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
3. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό:
Ποσού 1.603,00 € (χίλια εξακόσια τρία ευρώ) αν η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τις δύο (2) ομάδες), ή ποσού 1.122,00 € (χίλια εκατόν είκοσι δύο ευρώ) αν η προσφορά αφορά μόνο την ομάδα Α ή ποσού 481,00 € (τετρακόσια ογδόντα ένα ευρώ) αν η προσφορά αφορά μόνο την ομάδα Β.
Η εγγυητική επιστολή απευθύνεται στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.
4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές στον Δήμο και σε κάθε νομικό πρόσωπο.
 
Ι V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ι V.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05/06/2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06/07/2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ι V.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 10/07/2020 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
Ι V.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
V.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 8/2020 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
Αρμόδιο όργανο για διαδικασία προσφυγής: ΑΕΠΠ ( Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233, e-mail: [email protected], http://www.aepp-procurement.gr)
Πληροφορίες για υποβολή προσφυγών: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ( Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236, e-mail: [email protected], http://www.pilea-hortiatis.gr)
 
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ: 01/06/2020.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
   ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content