Προκήρυξη Σύμβασης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών εστίασης για τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 02/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: 18894
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την « Προμήθεια ειδών εστίασης  για τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας »
 
Αριθ. Διακήρυξης: 10/2020
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):     Ομάδα Α: 92530
 Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):    Ομάδα Β: 92531
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):     Ομάδα Γ: 92532
 
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301040
Fax: 2310-332361
e-mail: [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 04/06/2020, 08:00:00 π.μ.
3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
 «Προμήθεια ειδών εστίασης  για τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας», σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των ειδών που περιλαμβάνεται στην Α.Π.17118/21-5-2020 ενιαία μελέτη του Τμήματος Προμηθειών.
Η προμήθεια υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:
1. ΟΜΑΔΑ Α: Είδη αρτοζαχαροπλαστείου,
2. ΟΜΑΔΑ Β: Είδη παντοπωλείου (υποομάδες Β1, Β2, Β3) – Οπωροκηπευτικά (υποομάδα Β4) -Ελαιόλαδο(υποομάδα Β5)
3. ΟΜΑΔΑ Γ: Είδη κρεοπωλείου
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις τρεις (3) ομάδες, είτε για το σύνολο των ειδών μίας ή περισσοτέρων ομάδων. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος ομάδας ή ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για τη συγκεκριμένη ομάδα.
4. Κωδικός CPV:
15000000-8 «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»  και 15110000-2 «Κρέας».
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 108.360,00 € συν ΦΠΑ 13% (14.052,22€) και ΦΠΑ 24% (63,84€), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 122.476,06 €. Η καθαρή αξία κάθε ομάδας έχει ως εξής:
Ομάδα Α: 29.019,10 € (Α1: 8.144,00€ + Α2.1: 1.136,50€ + Α2.2: 171,00€ + Α3.1: 2.740,60€ + Α3.2: 95,00€ + Α4: 16.732,00€)
Ομάδα Β: 59.590,90 € (Β1: 2.437,80€ + Β2: 36.094,60€ + Β3: 3.373,00€ + Β4:  335,50 + Β5: 17.350,00€)
Ομάδα Γ: 19.750,00€ (Γ1: 3.555,00€ + Γ2: 16.195,00€)
Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των ειδών της προμήθειας που παραδόθηκαν τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση σχετικού τιμολογίου και λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr).
7. Κριτήρια αποκλεισμού:
Σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 10/2020 διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α.1 και 20 της αριθ. 10/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
8. Κριτήρια επιλογής:
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξή της απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής ποσού 2.166,00€ (δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι ευρώ) στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τις τρεις (3) ομάδες). Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος της προμήθειας, τότε το ποσό της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται σε 580,00 € (Πεντακόσια ογδόντα ευρώ) για την Ομάδα Α, 1.191,00 € (Χίλια εκατόν ενενήντα ένα ευρώ) για την Ομάδα Β και 395,00 € (τριακόσια ενενήντα πέντε ευρώ) για την Ομάδα Γ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
10. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Για την ομάδα Α και τις υποομάδες Β1, Β2 και Β3: με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής. Για τις υποομάδες Β4 και Β5 και την ομάδα Γ: με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.
11. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04/06/2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/06/2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 26/06/2020 και από ώρα 09:30-11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
12. Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 23/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα
άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής
απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content