Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ», Προϋπολογισμού 74.146,32 Ευρώ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ.ΠΥΛΑΙΑΣ», αρ. μελ. 38/2018, προϋπολογισμού 74.146,32  Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302742, 2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail : [email protected]
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3. Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27η  Νοεμβρίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.  (ώρα  λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Πυλαίας – Χορτιάτη, Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών στην Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική  πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική  σελίδα  του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr 
Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Δέσποινα  Μπουναρτζόγλου τηλ.: 2313 302722, FAX  επικοινωνίας: 2310 334191.
6. Κωδικός CPV: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 7132000-7
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται  στο  κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα  απαιτείται να  είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στις κατηγοριες  μελετων : 
• Κατηγορια μελετης (6) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, πτυχια ταξης Α και άνω
• Κατηγορια μελετης (7) Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες, πτυχια ταξης Α και άνω
• Κατηγορια μελετης (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες, πτυχια ταξης Β και άνω
• Κατηγορια μελετης (14) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων  μορφών ενέργειας), πτυχία τάξης Α και άνω
• Κατηγορια μελετης (8) Στατικές μελέτες, πτυχια ταξης Α και άνω

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  απαιτείται να  είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του  Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχης .  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Εξι (6) μήνες  από την ημερομηνία υποβολής των  προσφορών.
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική.
10. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν  σαραντα (140)  ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  ενενήντα (90)  ημερολογιακές ημέρες .
11. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ .Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ –  ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
13. Ενστάσεις : Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία  άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον  ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση  υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
14. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313302722 – 736   ή στο  fax: 2310 334191 (αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Δ. Μπουναρτζόγλου).

          O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
    ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
                                     

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΟΜΥΤΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο