Προμήθεια υγρών καυσίμων λιανικής έτους 2013

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ     Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Διεύθυνση: Απ. Σαμανίδη 21
Τ.Κ.: 52236
Πληροφορίες:  Δάλλα Αργυρώ, Παλάσκος Αντώνης
Τηλ.: 2313301087-42
Φαξ: 2310332361

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.

II.1.1. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου: Προμήθεια υγρών καυσίμων λιανικής πώλησης (πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης) για το έτος 2013.
Προϋπολογισμός του έργου:
Συνολικός: 159.654,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%)
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται σε:
– Δαπάνη καυσίμων     :                   129.800,00 €
– Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:            29.854,00 €

Η προμήθεια περιλαμβάνει ένα (1) τμήμα: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, ποσότητας 20.000 lit λιανικής πώλησης και προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης, ποσότητας 75.000 lit λιανικής πώλησης από πρατήριο υγρών καυσίμων.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.
Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και έως την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της (συμβατικό ποσό).

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του προϋπολογισμού (με το Φ.Π.Α.) ήτοι συνολικά ύψους 1.596,00 €.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, κατά το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των ειδών.  

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από ίδιους πόρους.

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των σαράντα (40) ημερών μετά την θεώρηση των τιμολογίων από το τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
Είναι δυνατόν να δοθούν προκαταβολές στον ανάδοχο για τις ποσότητες που θα παραδώσει.

3. Τίθενται ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις της 11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ, ΦΕΚ 185/93 Β΄) καθώς και στο Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

ΙΙΙ Β. 1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο Παράρτημα Β2 του τεύχους της διακήρυξης.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισμοί,
με αντικείμενο δραστηριότητας τη εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων.

ΤΜΗΜΑ IV
Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η οικονομικότερη προσφορά.
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από την έδρα του  Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, ΤΚ 52236, τηλ. 2313 301042-2313301087), κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τις ώρες 08:00-15:00, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 5,00€ σε μετρητά για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 22η Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται προς την Επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ.  Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 52236 Τηλ.: 2313 301042, ΦΑΞ: 2310 332361, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
α1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού,
α2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.
Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις  11 /4/2013 με αριθμ. ID: 2013-049440
 
                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

            ΙΓΝΑΤΙΟΣ  ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Για να κατεβάσετε τα τεύχη της διακήρυξης πατήστε εδώ ώστε να συνδεθείτε στο “Εργαλείο Διακηρύξεων” . Το σύστημα θα ζητήσει τα στοιχεία σας προκειμένου οι υπηρεσίες να μπορούν να σας ειδοποιήσουν έγκαιρα για οτιδήποτε αφορά την διακήρυξη – προκήρυξη

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content