Προκήρυξη μελέτης «1)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2)ΔΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3)ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ , για τη εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων Προστασίας και Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος σε δημόσια δάση στην περιοχή Λόφος Ανάληψης του Ο.Τ.Α Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «1)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ 2)ΔΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3)ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ , για τη εκτέλεση
δημοσίων δασοτεχνικών έργων Προστασίας και Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος σε δημόσια δάση
στην περιοχή Λόφος Ανάληψης του Ο.Τ.Α Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 59.881,60 € (Χωρίς Φ.Π.Α. )
2. Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα
λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας –
Χορτιάτη, Φιλίππου 52 και Θερμοπυλών στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, από την αρμόδια επιτροπή.
3. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου : www.pilea-hortiatis.gr
Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Τρέντσιου Ελένη ,τηλ.: 2313 302724, FAX επικοινωνίας: 2310
334191.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο