ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 7/09/2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: 32517
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Αριθ. Διακήρυξης:  25/2020
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 96938 (Ομάδα 1)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 96946 (Ομάδα 2)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 96948 (Ομάδα 3)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 96949 (Ομάδα 4)

1. Αναθέτουσα Αρχή:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, ΑΦΜ: 997612469, Δ.Ο.Υ.:  Ζ΄ Θεσσαλονίκης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Απ. Σαμανίδη 21- Τ.Κ. 552 36, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Κωδικός NUTS: EL522
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  2313301041,2313301040 ,ΦΑΞ: 2310 332361
e-mail: e.kourti @pilea-hortiatis.gr  , (URL): http://www.pilea-hortiatis.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 10/09/2020, 08:00 π.μ.

3. Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης- Χρηματοδότηση -Ομάδες-CPV-Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης :
Ο διαγωνισμός αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με την  Α.Π.5087/19.5.2020 μελέτη του Τμήματος Αθλητισμού & Νεολαίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», όπου γίνεται  και  αναλυτική περιγραφή του φυσικού, τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης . Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από δημοτικούς πόρους σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2020 .
Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 4 ομάδες ως εξής :

ΟΜΑΔΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/CPV Κ.Α. ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 24% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Α -Προμήθεια πάγιου Αθλητικού υλικού-εξοπλισμού για τα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ του Δήμου./ CPV: 37450000-7

02.15.7135.003 28.009,00 € 6.722,16 € 34.731,16 €
Β -Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου Αθλητικού εξοπλισμού για όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου./
CPV: 37450000-7, 37415000-0, 37452720-4
02.15.6699.003 13.677,80 € 3.282,67 € 16.960,47 €
Γ -Προμήθεια οργάνων γυμναστικής./
CPV :  37441100-2,  37441300-4,
37441000-1,  37420000-8

02.15.7135.026 15.200,00 € 3.648,00 € 18.848,00 €
Δ -Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής./ CPV: 37440000-4

02.15.7135.026 19.950,00 € 4.788,00 € 24.738,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  76.836,80 € 18.440,83 € 95.277,63 €
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις τέσσερις (4) ομάδες Α, Β, Γ και Δ είτε για μία ή και περισσότερες ομάδα/ομάδες της επιλογής τους. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της σχετικής προσφερόμενης ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος ειδών ομάδας ή ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές.

4.  Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Εφόσον όμως μια ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται να συσταθεί ως Κοινοπραξία, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

5. Λόγοι αποκλεισμού:
Οι λόγοι αποκλεισμού είναι οι λόγοι που προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 25/2020 διακήρυξης της, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 12.Α και 20 της αριθ. 25/2020 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

6. Κριτήρια επιλογής:
Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας είναι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους και γενικά ισχύει το άρθρο 11 της αριθ. 25/2020 διακήρυξης.

7. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
7.1 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό  2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 1.536,74 € (χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας (δηλαδή και τις τέσσερις (4) ομάδες).
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενων  ομάδος/ομάδων  (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016), δηλ :
                     ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
                  ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
                 ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
Α 28.009,00€ 560,18 €
Β 13.677,80€ 273,56 €
Γ 15.200,00€ 304,00 €
Δ 19.950,00€ 399,00 €
7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

8. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής για τη συνολική εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας.

9. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/09/2020 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/09/2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 1/10/2020 και από ώρα 09:30π.μ. έως 11:30 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης : Αναλύονται στα άρθρα 24 έως και 29 της αριθ.  25/2020 διακήρυξης.

11. Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 25/2020 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν.4412/2016 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.

12. Δημοσιεύσεις :
Η προκήρυξη σύμβασης και η διακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης η προκήρυξη  θα δημοσιευθεί σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και μία (1) τοπική  ημερήσια εφημερίδα και  θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pilea-hortiatis.gr).
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content